In chuyển nhiệt là phương pháp sử dụng một loại mực in đặc biệt