In lụa là phương pháp in xuyên, khuôn in có cấu tạo là một