Màn nhựa ngăn lạnh là một trong những giải pháp ngăn thất thoát hơi