In lụa là tên thông dụng do giới thợ đặt ra xuất phát từ