Truyện Cảnh Lộ Quan Đồ thuộc thể loại đô thị dị năng đặc sắc