Truyện Bác Sĩ Bạch, Đã Lâu Không Gặp! là một tác phẩm trùng sinh