Theo MWC.MOBI – Thành viên Hội đồng khu vực EMEA của MMA: “Trong một vài