Đứng trước tình trạng trái đất ngày càng nóng lên, mật độ dân cư