Gương hiếu thảo tự cổ chí kim đã làm rung động các bậc văn