Nhà thờ Con Gà, Dinh Bảo Đại và Crazy House là các địa điểm