“Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp cho